چهارشنبه,09 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

محورهای نمایشگاه هوشمندسازی

نمایشگاه هوشمندسازی باه دف معرفی محصولات بومی در حوزه هوشمندسازی و برای حمایت از تولیدات بومی و داخلی ، برگزار می شود.

محورها و بخش های این نمایشگاه عبارت است از :

- اتوماسیون اداری هوشمند

- امن افزارهای بومی

- ساختمان هوشمند

- کسب و کار هوشمند

- بانکداری هوشمند و فین تک ها

- اتوماسیون صنعتی و صنعت هوشمند