شنبه,23 آذر 1398

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

گرید علمی پژوهشی برای مقالات کنفرانس

کلیه مقالات قابل ارائه در کنفرانس گرید علمی پژوهشی خواهند داشت.

براساس توافق صورت گرفته فی ما بین ژورنال «مدیریت بحران» که دارای گرید علمی پژوهشی می باشد،کلیه مقالاتی که پس از داوری قابل ارائه در کنفرانس شناخته شوند،در این ژورنال منتشر خواهد شد و گرید علمی پژوهشی خواهند داشت.

درضمن مقالاتی که به صورت پوستری پذیرش شوند،در نشریه «شهر هوشمند» منتشر میشود و امتیازات مقالات کنفرانسی را خواهند داشت.

لذا از کلیه اساتید و صاحبنظران دعوت می شود مقالات خود را باتوجه به محورهای کنفرانس در قالب ساختار مقالات کنفرانس و ژورنال حداکثر تا 31 خرداد به دبیرخانه ارسال نمایند.

 

 "ساختار مقالات"

"محورهای کنفرانس"

 

 

 

 

 

کلیک: 6146 بار -
رای شما