چهارشنبه,09 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه : 88146121- 021 

دسترسی به محل کنفرانس با وسله شخصی   :تهران -بزرگراه حکیم- بین بزرگراه شیخ فضل الله نوری و شهید چمران -خروجی برج میلاد -مرکز همایش های بین المللی رازی

 

 در سند استراتژی حمل و نقل ایران که اخیراً از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ‌شده است در راستای هوشمندسازی حمل‌ونقل، اقدامات مهمی پیشنهادشده است.


تغییر از چشمه‌های نوری به سامانه‌های روشنایی، نیازمند تعامل نزدیک با صنعت میکروالکترونیک برای توسعه معماری جدید سامانه‌هاست، که از آن جمله میتوان به معماری سخت افزار و نرم افزار و رابط‌های مناسب برای سامانه‌های روشنایی و ارتباط نزدیک با برنامه‌های کاربردی جدید اشاره کرد

ضرورت هوشمندسازي اين است كه صنعت بومي و ملي را در حوزه زيرساختها مورد توجه قرار دهيم. در حقيقت الزام هوشمندسازي زيرساختها نيازمند صنعت بومي ملي در حوزه زيرساختها است و نميتوان با توهمات روشنفكري از حوزه سايبري عبور كرد.

موضوعات نظام سايبري موضوعات بسيار مهمي است كه بر اساس فناوري اطلاعات و سايبري با سرعت زيادي درحالتوسعه است به شكلي كه ميتوان گفت سرعت پيشرفت فناوريها از سرعت دستگاههاي اجرايي و ساختارهاي دولتي بسيار بيشتر است تا جايي كه فاصلهاي ميان مقرراتنويسان و پيشرفت فناوريها بهوجود آورده است كه در كشورهاي پيشرفته اين فاصله كم و در كشورهاي كمتر توسعهيافته اين فاصله بيشتر به چشم ميخورد.

ما در حال حاضر با چهره ديگري از تهديدات مواجه هستيم كه در قالب توسعه فناوري آنها را ميبينيم كه در ظاهر يك قالب بسيار زيبا از آنها مشاهده ميكنيم و اگر دقت نظر نداشته باشيم و تهديدات اين فناوريها را از فرصتها جدا نكنيم با مشكلات بسياري در كنار تهديدات در فضاي سايبري مواجه ميشويم و اجازه اشغال بيگانگان را در اين فضا فراهم كردهايم.

بايد بتوانيم رگلاتورهاي ملي در تمام حوزهها را تعريف كنيم، اينكه نظام بهداشت و درمان ما هوشمند شود و تمام تجهيزات را وارد كرده و از داروهاي فناوري شده استفاده كند ميتواند انتقال اين فناوري نسخهاي از بيماريها را به خارج از كشور ارجاع و انتقال دهد، بايد حتماً بهطور مثال در اين بخش رگلاتورهايي داشته باشيم كه بتوانند اين موضوع را مديريت و كنترل كنند.

در صورت غفلت از اين موضوع كساني كه اين فناوريها را به ما ارائه دادهاند وقتي بخواهند ميتوانند با انتقال ويروسي به كشور شورش در كشور ايجاد كنند و با چند نوع ويروس ناشناخته شهري را به هم بزنند. ضرورت هوشمندسازي اين است كه صنعت بومي و ملي را در حوزه زيرساختها موردتوجه قرار دهيم. در حقيقت الزام هوشمندسازي زيرساختها نيازمند صنعت بومي ملي در حوزه زيرساختها است و نميتوان با توهمات روشنفكري از حوزه سايبري عبور كرد. دفاع سايبري ضامن توسعه رشد و كاهش آسيبپذيري در كشور است.

 

در لايحه 2017 آمريكاييها به ارتش آمريكا در حوزه پدافند غيرعامل ابلاغ شده است كه سالي 117يگان سايبري را براي تهاجم سايبري در كشورهاي مختلف سازماندهي كنند و تأكيد اين دستور در حوزه زيرساختهايي مانند هستهاي، پولي، ارتباطات، برق و ساير زيرساختهاي زيستي است تا بتوانند از اين راه كشورهايي را كه براي خود تهديد ميداند، موردتهاجم قرار دهد.